Regulamin Sklepu

Regulamin sklepu

1.Postanowienia Ogólne

1.Niniejszy regulamin określa warunki zakupu w sklepie internetowym na blogu www.Człowiekprzygoda/sklep” (zwanym dalej jako sklepem) Należącym do Inwersja Agnieszka Kosarzewska ul. Bielska 13/15 45-401 Opole NIP 754 277 57 12 i Prowadzonym przez Pawła Szpale.
2. Informacje o produktach oferowanych przez Sklep podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
3. Strona korzysta z plików cookies, które pomagają w sprawniejszym działaniu oraz większym komforcie przeglądania strony.

Procedura Zawracie Umowy

W celu zawarcia Umowy za pośrednictwem Sklepu CzłowiekPrzygoda, należy wejść na stronę internetową www.czlowiekprzygoda/sklep, wybrać interesującą kategorią. Umieścić w „koszyku” wybrane Towary, wypełnić formularz zamówienia, a następnie wybrać formę płatności i dostawy.
1. W trakcie składania zamówienia Klient ma możliwość zmiany zarówno Towaru jak i swoich danych podanych w formularzu.
2. Aby wysłać zamówienie konieczna jest akceptacja treści Regulaminu oraz podanie danych osobowych w polach formularza oznaczonych jako obowiązkowe.
3. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy, zgodnie z treścią Regulaminu.
4. Potwierdzeniem złożenia zamówienia jest wiadomość zawierająca istotne elementy zamówienia, którą Klient otrzymuje na podany w formularzu zamówienia adres email.
5.Zakupu Towaru można dokonać bez wcześniejszej rejestracji, po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu.

Dostawa

Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
1. Dostawy Towarów realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub w inny ustalony z Klientem sposób.
2. Koszty dostawy wyliczane są podczas składania zamówienia.
3. Zamówienia realizowane są w ciągu 5 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.
4. Istnieje możliwość odbioru osobistego, po uprzednim ustaleniu przez Sprzedawcę oraz Klienta, terminu oraz miejsca w Opolu.

Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Sklep oferuje Klientowi następujące formy płatności za zamówione Towary:
3. Płatność przelewem on-line – płatność z góry.

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy i zwrot Towaru

1. Klient, który zawarł Umowę ze Sprzedawcą, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia wydania mu Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku złożenia zamówienia specjalnego, o właściwościach określonych przez Klienta.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana
za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: Paweł Szpala / Koszyka 38/28 Opole kod 45-710 (adres do wysyłek)
4. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.
5. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zwróconych towarów Sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania od Kupującego na zasadach ogólnych. Klient sklepu jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia przesyłki w trakcie transportu do sklepu CzłowiekPrzygoda
6. Koszty zwrotu Towaru ponosi Kupujący. Sklep CzlowiekPrzygoda nie odbiera przesyłek wysyłanych przez Klientów „za pobraniem”.
7. Powyższe zapisy nie ograniczają innych uprawnień Klienta wynikających z ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000.22.271).
Postanowienia końcowe

1.Wszelkie spory dotyczące Umowy, Strony w pierwszej kolejności będą starały się rozwiązać polubownie. W każdym czasie Strony mają prawo dochodzić swoich roszczeń przed sądem właściwym zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych powszechnie obowiązujących ustaw.
3.W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.
4.Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu, którego właścicielem jest Sprzedawca (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (tekst jednolity z dnia 6 lipca 2002 r. – Dz.U. 2002.101.926), Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych.
1. Składając zamówienie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, reklamacji, ułatwienia złożenia kolejnych zamówień oraz w celach marketingowych. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
3. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji związanych z ofertą sklepu na wskazany podczas składania zamówienia adres e-mail.

Przewiń do góry